- 2023-11-03 09:39:05
S nasi partou pratel jsme jako prvni vybrali nove postaveny, obavany Despise 4 !!!
- 2021-05-17 12:54:14
S nasi partou pratel jsme jako prvni vybrali vzacne poklady z Elemental Planes 3 !!!
- 2021-02-21 10:04:16
S nasi skupinou pratel vybirame nejdesivejsi dungeony na tomto svete! Zadna zruda nezustane usetrena! Obrovske poklady k nahlednuti v galerii.
Ducky - 2020-05-21 12:34:37
Pri vsech predchozich uspesnych i neuspesnych vypravach do nejhruznejsiho podsveti toho sveta jsme nemohli premoci vsemocne a hruzu nahanejici Oko všech očí. Nám to ovšem nedalo a posbírali jsme to nejlepsi vybaveni, co na tomto svete exituje a konecne ho premohli!
Ducky - 2020-04-18 23:30:59
Po nekolika vylehach v topkach jsme s prateli vybrali rok nepokoreny Despise 3 - momentalne nejtezsi dungeon na tomto svete. Poklad byl ovsem obrovske zklamani. Namisto oslav a radosti mame rozporuplne pocity. Za Templare: Ducky, Safet, God
Ducky - 2020-04-05 16:26:47
Prijali jsme zpet navratilnce a veterana Vretomana. Vitej!
Ducky - 2020-04-04 08:10:04
V prvních Olympijských hrách Dark Paradise jsme obsadili krásné druhé místo, se ztrátou pouhých dvou bodů na místo první. Reprezentanti: Ducky, Safet, Baky a Medic. Všem děkuji za obrovské odhodlání a neuvěřitelné výkony.
Jarin Van Fead - 2020-04-01 20:29:54
Dneska byl pro poslední zbývající Templáře velmi slavný den. Přijali jsme po velmi dlouhé době nového právoplatného člena. Mocný klerik Medic je odteď právoplatným členem guildy Templáři. Ať ho provází jenom čest a sláva.
Ducky - 2019-10-25 05:58:29
Adeptmaster je nezvestny, nicmene i tak jsme prijali za adepta Kriegera. Delej cest nasi guilde!
Jarin Van Fead - 2019-04-30 19:58:54
Řady Templářů se opět rozrostly, tentokrát o klerika, jenž se nebojí ohánět palcátem, jméno nového adepta zní Medic.
Jarin Van Fead - 2019-03-08 18:11:04
Oznamujeme, že náš vampír Dracula, získal po bojích ve všech dungeonech, Plášť Ctnosti.
Jarin Van Fead - 2019-02-20 06:34:20
Guilda oznamuje, že do našich řad vstoupil udatný paladin Vejfuk, alias Johny.
Jarin Van Fead - 2019-01-08 20:00:51
Guilda Templáři oznamuje, že obnovila svoji činnost v Temném ráji. Nechť se všechny nestvůry střesou hněvu Templářů. A ty udatný hrdino, věz, že za hradbami našeho města můžeš i ty najít útočiště a dobré přátele.
Jarin Van Fead - 2019-01-08 18:11:39
Oznamujeme všem že našemu členovi Jarinu Van Fead se podařila nebývalá věc, poté co před dávnými věky získal mocný artefatk, zvaný Cloak of Virtues. Podařilo se tomuto velkolepému hrdinovi rozstříhat jej na bandy, které můžete vidět na střeše Jarinovy věže v Templářském hradu.
Jarin Van Fead - 2015-03-09 16:23:54
Pod pláštìm tmy se blížil k hradbám mìsta, kde tak dlouho žil. Sice nedávno prošlo velkou pøestavbou, pøesto to stále byl jeho domov. Pøed branou hradu odsedlal svého mustanga. V Temném Ráji jste našli jenom málo lepších koní, tenhle byl z bájného plemene, které se vyskytuje jenom v Despise a již nìkolikrát svému pánovi zachránil život. Poté, co schoval mustanga do stájí za hradbu hradu, odešel zkontrolovat svou místnost umístìnou v jedné z vìží hradu. Na všem byla spousta prachu a pavuèin, ale všechno leželo pøesnì tak, jako to zanechal, když ve spìchu odcházel bojovat do divoèiny v dalekém svìtì. Odložil svùj luk, a místo nìj si vzal do ruky bájnou elfskou kuši a oblékl se do záøícího brnìní, které mohl nosit jenom èlovìk, zvyklý na život a boj v hlubokých lesích. Takhle vybaven sešel zpátky dolù a vydal se zpìt ke svému oøi. Ten byl sice unaven z daleké cesty, ale bylo to chytré zvíøe, vìdìlo, co pøijde, byla to tradice, teï byl sice sám, pøesto všichni byli s ním. Usedl na mustanga a vydal se na cestu, kterou šel už mnohokrát, nikdy ji však neabsolvoval sám. Pokaždé nás bylo mnoho, vidìl je, jako by jeli vedle nìj, v rukou bájné zbranì, obleèeni v mocných zbrojích a jedoucí na tìch nejlepších váleèných koních. Na nìkteré si vzpomnìl hned, myslí mu prolétala jména, oblièeje i èiny. Ducky, Milosh, Muad, Pepa, Safet a další, nìkteré už si tak dobøe nepamatoval, ale vzpomnìl si aspoò na nìco, hlavnì na Skullera a Lexora. Na Oraka musel vzpomínat opravdu dlouho, než si dokázal pøiøadit jméno k jeho bájným èinùm. Jak tak jel, tak nevnímal nic kolem sebe, mustang znal cestu zpamìti, sám se zastavil až v cíli této cesty, ranger automaticky sesedl z konì a poklekl v místì, kde tolikkrát pronášel slavnostní øeè. Podíval se na hrob jednoho z nejvìtších Templáøù, uvidìl Stigurovo jméno a na mysli mu vytanula myšlenka na vìci, které teprve nastanou.
Ducky - 2014-10-01 07:11:36
Dekuji vsem za pomoc se znovuziskanim zive vody a cloaku of dungeonmaster.
Ducky - 2014-09-27 22:06:05
Pokoren Despise 1+4 - Kaceri + Templari, foto v galerii. Dekujeme GM teamu za poklad :)
Ducky - 2013-12-24 15:14:51
Guilda Templari preje vsem krasne Vanoce a stastny Novy rok!
Ducky - 2013-06-29 12:00:42
Jedno videjko z Despu http://www.youtube.com/watch?v=nmkNpIvT6M4
Ducky - 2012-12-24 12:39:53
Preji vsem krasne vanoce, bohateho jeziska a stastny novy rok!!!
Ducky - 2012-06-03 19:45:30
Dnes byl veliky den! Prijali jsem rovnou tri nase kamarady, spolubojovniky a velike tahouny. Jmenovite: Ailish, Smoldu a Blema. At se vam u nas libi jako doposud, Vitejte!!!
Ducky - 2011-09-11 18:51:07
Vitame zpet Josheffa, Apolla, Saumona a Bakyho! Tak at nam to spolu pekne slape!
Ducky - 2011-07-06 21:10:17
Za adepta byl prijat Reros, at se ti u nas dari.
Jarin Van Fead - 2011-02-01 09:42:59
Muad na hrad. Questy dává levou zadní. Teď se dostal až k pokladu krále elfů. Nicméně nebyl hoden si poklad také odnést.
Ducky - 2011-01-08 09:41:43
Obrovská gratulace Muadovi za pokoøení necromancerského questu Vendeta.
Balsamo - 2011-01-02 05:27:18
Tak máme za sebou další rok. No událo se toho mnoho, jak dobrých tak i špatných vìcí. Stále jsme ale tam kde jsme a všeci jsme za to rádi. Chtìl bych podìkovat všem èlenùm a adeptùm za práci pro guildu a už v dungeonech nebo i mimo nì. Šastný nový rok a jen tak dále. Sláva všem TEMPLÁØÙM!!!
Jarin Van Fead - 2010-11-22 16:41:12
Tak se guilda opìt probouzí z letargie a znovu její èlenové èistí svìt od zlých stvùr. Mnozí Templáøi se však vydali jinou cestou a jejich cílem už není Templáøství. Guildu tedy opustili nejprve Vitasho a poté Freak a Deathka. Pokud však hrdino nìkdy zabloudíš k hradu a budou tì lákat tajemné zdi hradu Templáøského, pak vìz, že cesta pokory a sebeobìtování tì mùže dovést až k tomu, že se budeš moct nazývat Templáøem.
Jarin Van Fead - 2010-09-29 19:28:57
V nedìli pøijat za èlena jeden další nadìjný Templáø. Nech ti svìtlo svítí na tvé kroky Templáøi Freaku. A za adepku byla pøijata Ailish.
Jarin Van Fead - 2010-09-09 06:30:37
Pøijati dva nadìjní adepti. Smolda a Artemis. Nech je jejich cesta k tomu, stát se chudým rytíøem øádu, úspìšná.
Jarin Van Fead - 2010-08-23 11:17:25
Síla zeleného pláštì se opìt obnovila! Následky, které na nìm zanechal odchod Cecila, zcela vymizely.
Ducky - 2010-08-01 21:48:13
Dnesek byl velice radostny. Guildovni kamen se zatrasl a mezi prapoplatne cleny byl prijat udatny paladin Kudrys a dale se take nase adeptske rady rozsirili o Iana. Velice blahopreji.
Ducky - 2010-08-01 21:44:29
Opustil nas Ben neboli Sarrisa. Dal ovsem zustava nasim blizkym pritelem. At se ti dari!
Jarin Van Fead - 2010-06-28 17:08:24
Náš kamarád a spolubojovník Stanly pøešl na Temnou stranu. Budiž ti zemì lehká, až se potkáme.
Ducky - 2010-06-05 08:24:49
Nas obrovsky kamarad a spolubojovnik Muad si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozil Cloak of Virtues. Timto mu blahopreji!
Ducky - 2010-05-02 18:30:38
Prijati dva velice nadejni adepti a to Blem a Nawry. At se vam u nas dari!
Jarin Van Fead - 2010-01-26 22:07:29
Koneènì jsme pøijali nìjakého poøádného Templáøe. Vítej Balsamo mezi èleny guildy.
Jarin Van Fead - 2010-01-11 18:50:51
Navždy od nás odešel, jeden z nejdùležitìjších èlenù. Na jeho poèest, pøestávám nosit zelený pl᚝.
Jarin Van Fead - 2009-12-03 21:40:18
Aè neradi, pøijali jsme váleèníka jménem Shizla. I pøes minulost, kdy žil na hranì zákona, doufáme v jeho pøínos Templáøùm.
Ducky - 2009-11-16 08:54:03
A dalsi nova krev v nasich radach. Udatny bojovnik Kudrys. Vitej!
Ducky - 2009-11-10 13:54:08
Prijali jsme noveho adepta. Velice nadejneho clerika jehoz jmeno zni Freak. At se ti u nas libi.
Jarin Van Fead - 2009-10-22 07:39:23
Už je to dávno, ale pøesto je tomu tak, máme nového adepta, jeho jméno je tak mocné, že se to až bojím napsat. Ale pøesto to napíšu - Stanly -> vítej mezi námi (pozdì ale pøece).
Ducky - 2009-08-19 12:16:03
Omlouvame se za vypadek webu a fora, jiz je vse funkcni. Nekolik lidi se od nas odtrhlo, mame tedy misto pro nove zadatele. Prihlasky podavejte na foru.(Nezapominejte registracni kod pozpatku)
Josheff - 2009-07-20 06:38:52
Loucime se s guildou Templari bylo nam tu dobre ale vse jednou konci a neco zase zacina
Ducky - 2009-07-19 15:15:55
Odesel od nas Josheff, Baky,Morf,Trin, Muzzy a Arim
Ducky - 2009-07-15 06:53:57
Nas kamarad a spolubojovnik Lukas si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozil Cloak of Chaos. Timto mu blahopreji!
Jarin Van Fead - 2009-06-08 11:50:48
Máme líné pavouky.. ehm AMko. A nové adepty. Již déle Festra a J`jaywalkera a teï nedávno Gabrielu a Balsama :p Nech jsou balzámem pro naše hraní!!!
Ducky - 2009-04-26 17:04:57
Nas kamarad a spolubojovnik Arim si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozil Cloak of Virtues. Timto mu blahopreji!
Jarin Van Fead - 2009-04-15 18:40:11
Dneska toho je kopec ;) Novým adeptmastrem se stal Lukas. Starý adeptmaster sice skonèil, ale on neskonèí nikdy! No a ještì jsme pøijali dva právoplatné èleny Vitasha a Arima, jednu èlenku Trinity a jednoho bezprávného èlena Deathku. Sláva novým Templáøùm.
Jarin Van Fead - 2009-04-08 08:41:09
Našim novým adeptem se stal necromancer Kubanec. Vitej vladce nemrtvych!!!
Ducky - 2009-04-03 06:44:00
Za pomoci vas vsech jsem se stal majitelem bajne zive vody. Dekuji.
Jarin Van Fead - 2009-02-03 22:11:43
Tohle tu prostì nesmí chybìt!!! Naše udatná, krásná a mistrovská hranièáøka Trinity zvítìzila v "Trojboji rangù". V soutìži, které se úèastnili jedni z nejlepších hranièáøù našeho svìta. Budiž ti vzdán hold Trinity, za to jakou èest dìláš našemu øádu!
Jarin Van Fead - 2009-01-21 11:22:40
Øady Templáøù se dále rozrùstají o bojovníky, kteøí nám stáli po boku již v dobách, kdy jsme spolu s jejich guildou Zlatý Kruh, pokoøovali nejtemìjší zákoutí Temného Ráje. Vítejte Muzzy a Trinity!!
Jarin Van Fead - 2008-12-19 09:37:53
Sid Vicious, šestý GM Templáøù, již nemohl plnit svou funkci, tak jak se od GM oèekává. Jeho bílý vlas i vous jsou známkou velké moudrosti, nicménì také senility, sklerózy a mnoha dalších starobním nedostatkù. Leè ještì stále se Sid mùže postavit do bitvy a máchat svým obávaným war forkem, svou funkci guildmastera pøedal mladším. Jako svého nástupce navrhnul mladého a ambiciózního váleèníka Duckyho. Ducky byl poté jednomyslnì zvolen novým, v poøadí již sedmým guildmasterem Templáøù. Nech slunce svítí na tvé kroky Kachna a temnota nikdy neprorazí tvùj štít ani mysl. Sláva Templáøùm!
Jarin Van Fead - 2008-12-16 19:48:45
Ježišmarja to je zas trapná novinka. Zase Saumon a zase Apollo. A dokonce jsme z nich udìlali èleny. No chlapci nech vás smrt poskáèe, furt to neni tak strašné jak Pepa. Nech se vám u nás daøí a vykonáte mnoho slavnych èinù pro náš øád.
Ducky - 2008-12-15 08:29:29
Nasi kamaradi a spolubojovnici Saumon a Apollonyuis si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozili Cloaky of Virtues. Timto jim blahopreji!
Jarin Van Fead - 2008-12-10 19:56:49
Slyšte Templáøští rytíøi i celý Britainský lide. Náš øád má novou posilu. Výteèného luèištníka i bojovníka Arima. Jistì z nìj bude jeden z nejlepších Templáøù. Nech ho jeho odvaha a odhodlání na cestì dobra nikdy neopustí.
Ducky - 2008-12-07 21:56:13
Nas kamarad a spolubojovnik Morpheus si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozil Cloak of Virtues. Timto mu blahopreji!
Jarin Van Fead - 2008-12-02 21:11:20
Slyšte slyšte!Dnes stala se vyjímeèná vìc!Vìc,která se nestává èasto,která však pro Templáøe má nesmírný význam.Když jsem pøed èasem uvidìl po Temném Ráji bìhat Froggera,nevìøil jsem svým oèím.Nyní tento legendární Templáø opìt nosí zkratku naší guildy. Sláva mu. Nech jsou jeho èiny ještì udatnìjší, než byly v dobách nejslavnìjších Templáøù, mezi které navrátilec Frogger patøil.
Ducky - 2008-11-30 20:58:18
Stala se vec ktera si zaslouzi byt nejen ve vypravach ale i v novikach. Pokorili jsme Despise 1+4 v 5 lidech.Obrazky ZDE
Josheff - 2008-11-22 15:40:04
Vcerejsi vecer v utulne ac male hospudce nekde v praze se vyjevil neocekavane a dopadl hruzostrasne:D Na sraz shardu Dark Paradise dorazilo 14 templaru pocet nezkutecny nektere jsem jen letmo pozdravil ac si zaslouzili vetsi prizen treba Lipo. Lipousku srry ale uz jsem byl tak vylitej ze jsem natebe hned po tom co jsem te videl zapomnel:D akce kraska dosli vsichni akorad anansi musel odkopnout driv bo mu bylo drobet blivno:D:D:D:D Jmenovite: Josheff, Saumon, Apollo, Baky, Morf, Katarina, Sarrisa, Lukas, Vitasho, Orak, Hanz, Lipo, Drim a dal uz fakt nevim:D
Ducky - 2008-11-04 12:17:12
Nas kamarad, spolubojovnik a vyborny mage Sarrisa si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozil Cloak of Virtues. Timto mu blahopreji!
Jarin Van Fead - 2008-10-22 05:16:09
Nas mocny ranger Safet splnil Martinuv ukol a Martinuv Pritel Andrew jej pote prenesl do mist, kde zije kral elfu. Tam Safeta cekal nelitostny boj a prestoze nekolikrat malem zemrel, podarilo se mu sidlo krale elfu dobyt. Necht je Safet obklopem nehynouci slavou za sve udatne ciny.
Jarin Van Fead - 2008-09-17 20:33:13
Vampír s kamennou tváøí jménem Deathka byl pøijat za nového adepta guildy. Krev s tebou pøíteli.
Jarin Van Fead - 2008-09-09 20:17:54
Tak jsme opet prijali do svych rad nveho clena.Jeho kvality po cas adetstvi zraly jako dobra slivovice.Snad bude nas novy clen Lukas stejne dobry i nadale.
Jarin Van Fead - 2008-09-05 21:25:43
Hrad se otrasl v zakladech, kdyz se verny adept Baky stal clenem radu Templarskeho. Necht jsou jeho sipky jeste ostrejsi nez doted! Slava mu!
Ducky - 2008-08-31 19:07:48
Nas kamarad, spolubojovnik a vyborny paladin Milosh si po krvelacnych bojich ve vsech dungeonech na tomto svete slozil Cloak of Virtues. Timto mu blahopreji! At se ti dari jako nadale!
Jarin Van Fead - 2008-08-27 20:08:02
Tak nám zezelenal Vitasho->pøijali jsme ho za nového adepta.
Jarin Van Fead - 2008-06-30 09:30:35
Vèera v podveèer byli mnozí svìdky vyjímeèné událost, pøi které byl velmi vyjímeèný adept Sarrisa pøijat za právoplatného èlena guildy. Nech se mu daøí stejnì jako dosud. Guilda déle oznamuje, že stavy adeptské byly rozšíøeny o tøi nové bojovníky. Jména onìch hrdinù jsou - Pan Berns, Angel a Templarsky Rytir. Pøejeme jim v jejich snaze mnoho štìstí a vytrvalosti.
Ducky - 2008-06-24 22:22:30
Nas mistr rychlazed Muad si slozil Mages Robe of Compositeness. Blahopreji!
Jarin Van Fead - 2008-04-23 19:19:49
Èlenské i adeptské øady byly velice posíleny. Právoplatnými èleny se stali Ilmiril, Morpheus a Muad. Do øad adeptù byli pøijati manželé Excalibur a Sheherezada.
Jarin Van Fead - 2008-04-21 16:14:32
Sheridan již není z dùvodu porušení kodexu nadále adeptem guildy.
Jarin Van Fead - 2008-02-27 20:08:35
Dnes byl velice významný den. Za právoplatného èlena guildy byl pøijat paladin Milosh. Nech se mu u nás líbí i daøí stejnì jako dosud.
Jarin Van Fead - 2008-01-28 19:36:56
Starý ranger èekal u hradu na pøíchod svého pána Sida. Spoleèníky mu dìlali ještì dva adepti. Všichni tihle lidé byli svìdky skvìlého okamžiku, pøi kterém Sid pøijal za adeptku krásnou a zároveò udatnou rangerku Katarinu. Tøikrát hurá a nech se jí u nás líbí.
Ducky - 2008-01-06 14:21:30
Nase vrchni mistrine kouzel Ambrosia si slozila Mages Robe of Compositeness.
Ducky - 2007-12-02 21:44:44
Po obrovskych bitvach ve vsech dungeonech jsem ziskal Cloak of Virtues. Chci timto vsem velice podekovat, bez vas bych to nikdy nezvladl!
Ducky - 2007-11-28 22:06:05
Dnes sme prijali za adepta obrovskou posilu a to nebojacneho kouzelnika Muada. Vitej!!!
Jarin Van Fead - 2007-11-08 18:53:50
Od vèerejška máme dva nové adepty. krvežíznivého vampíra Orlocka a rangera Rahzela.
Ducky - 2007-10-19 13:41:49
Od dnesniho dne jiz Asstis nepatri do naseho radu.
Ducky - 2007-10-10 17:49:59
Dnes byl veliky den! Za pravoplatne cleny jsme prijali Drima a Emperora(Night Wish) a za adepta byl prijat mag Cerberuss
Ducky - 2007-10-07 21:41:22
Dnes byl z adepta prijat udatny bojovnik Rain. At se ti u nas dari!
Ducky - 2007-09-15 16:22:09
Technicka novinka: Mame opet funkcni guestbook a hlavne s ochranou proti spambotum.
Ducky - 2007-08-14 21:35:06
Nase vrchni mistrine kouzel Ambrosia ziskala Cloak of Virtues. Za vsechny ji timto blahopreji.
Ducky - 2007-06-27 18:49:45
Dnes jsme prijali dva nove adepty Ardeliona a Morpheuse. Verim ze pro nas budou velikou posilou. At se vam u nas dari!
Ducky - 2007-05-13 20:45:43
Pocasi se jiz umoudrilo a je tomu jiz tak tyden co jsem se znovu pustili do pokorovani dungeonu. Dnes jsme taky prijali nove posily Maguse a Bakyho. At se vam u nas dari.
Ducky - 2007-05-05 09:03:12
DULEZITE! Zadam vsechny cleny,adepty a zadatele aby ted nejak ty zlute,oranzove a buhvijake stavy preckali. Hned jak to bude v poradku tak na to znovu vlitnem.
Ducky - 2007-04-23 22:03:55
Nase adeptske rady byly velice posileny. Vitam u nas tri nove hrdiny : Emperora,Lukase a Ilmirila.
Ducky - 2007-03-28 17:44:30
Za adepta byl prijat Shikaluntuk. At se ti u nas libi a at spolu pokorime mnoho dungeonu!
Ducky - 2007-03-13 07:15:28
Vcera byl opet velice vyznamny den.Za adpeta naseho radu byl prijat Hornblower a za pravoplatneho clena Jarin Van Fead.Oboum velmi blahoreji!!!
Ducky - 2007-02-22 13:12:10
Rozloucil se s nami nas verny kamarad a spolubojovnik Lipo. Tak hodne stesti v realnem zivote. Budes nam chybet brachu.A na zaver bych rekl asi jen "s Lipem to bylo vzdycky hardcore"
Ducky - 2007-02-13 19:18:43
Nove reprezentacni video :) http://templars.nebzuc.com/Templars.wmv
Ducky - 2007-02-06 16:05:12
Slyste slyste!! Dalsi posila do rad Templaru! Novym adeptem se stal Saumon!
Ducky - 2007-01-22 18:07:14
Dalsi dva udatni bojovnici Sheridan a Chuan-Che byli prijati za adepty naseho radu. At se vam u nas dari!
Ducky - 2007-01-10 22:22:11
Dnes se udalo mnoho veci! Za clena byl prijat nas spolubojovnik a kamarad Josheff! At se ti dari jako doposud. Dale jsme prijali za adepta Apolla vynikajiciho clerika,ktery pro nas bude velkym prinosem!
Ducky - 2006-12-24 14:46:49
Preji za Templare vsem krasne proziti Vanocnich svatku!
Ducky - 2006-11-16 00:42:29
Za adepty prijati : Jarin Van Fead,Drim a Miaboss. Vitejte!!!
Yoshua - 2006-10-12 21:31:48
Naše rozrùstající se øady rozšíøila adeptka Sucubbus, jenž dcerou lesa jest.
Yoshua - 2006-10-11 21:53:59
Dnešní den byl významný. Pøijali jsme mezi èleny vìrného adepta Asstise. Po proslovech jsme se odebrali k hrobu Stigura, vzdát mu èest a ukázat novou krev guildy. Následovala kratší oslava v krèmì v Britu. A se ti u nás líbí Asstisi!
Yoshua - 2006-10-03 20:28:02
Naše øady do bojové vøavy posílil nový adept Magus. Rùže s tebou!
Yoshua - 2006-10-01 21:38:28
Do stavu adeptského byli pøijati Hador a Joseph, za prokázané zkušenosti v boji a skutky i mimo nìj. A se jim u nás daøí a jsme si vzájemnì oporou.
Ducky - 2006-09-20 07:44:46
Znovu otevirame brany pro prijimani novych adpetu. Prihlasky vyplnujte na http://forum.nebzuc.com/viewforum.php?f=18
Ducky - 2006-09-06 13:19:59
Tak novy web je plne fukcni!
Ducky - 2006-09-06 07:21:52
Takže pomalu ale jistì zaèíná tento web být funkèní.Možná ho stihnu dodìlat ještì tento týden.
Ducky - 2006-09-06 07:20:45
Test za funguji novinky :)